Trong sự sao chép DNA, sự khác biệt giữa Primer và Ori C (Nguồn gốc của sự sao chép) là gì?


Câu trả lời 1:

Ori C là nơi bắt đầu sao chép. Nó là DNA trong tự nhiên. Bản chất mồi là RNA và là phần bổ sung cho một phần nhỏ ở Ori C.Câu trả lời 2:

Nguồn gốc sao chép là nơi cư trú của một trình tự nhận biết thông báo cho tế bào bắt đầu sao chép. Nĩa là rãnh được tạo ra khi Helicase tháo xoắn DNA và phá vỡ liên kết H khi nó di chuyển theo hướng 5-3 cùng với DNA polymerase. Vì vậy, khi Helicase mở và tạo nhánh, polymerase sẽ thêm dNTP vào lớp mồi và kéo dài sợi dẫn