sự khác biệt giữa dvd-r và dvd + r


Câu trả lời 1:

Có một số khác biệt từ cấp độ bit đến cấp độ cao hơn. Nếu bạn sử dụng máy tính thì sự khác biệt là ít hơn và bạn thực sự có thể bỏ qua chúng cho các mục đích thực tế. Nếu bạn sử dụng đầu ghi DVD thì có nhiều sự khác biệt. Ví dụ: trên Sony DVD + R của tôi giữ danh sách tiêu đề ngay cả sau khi hoàn tất. Trên DVD-R, nó không còn nữa và bạn chỉ còn bộ nhớ mà bạn đã tạo trong khi hoàn tất. Bạn cũng có thể định dạng DVD-R trên chế độ VR cho phép chỉnh sửa nhiều hơn (nhưng không lấy lại không gian đã sử dụng trên -R) nhưng không tương thích với các trình phát thông thường. Trong trường hợp DVD + RW so với DVD-RW, DVD + RW luôn có thể phát được với các trình phát bình thường. DVD-RW bạn cần hoàn thiện nhưng bạn có thể hoàn tác nó. Nếu bạn sử dụng VR thì trên DVD-RW, không gian trống có thể được sử dụng lại.