ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮູບແບບຂະບວນການຊອບແວແລະຂະບວນການຊອບແວແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນ ຄຳ ຕອບຕໍ່ ຄຳ ຖາມທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ກ່ຽວກັບ Software Stack Exchange.

ຮູບແບບຂະບວນການຊອບແວແມ່ນການສະແດງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຂອງຂະບວນການພັດທະນາຫຼືວິທີການເຮັດວຽກ. ນີ້ແມ່ນບົດສະຫຼຸບທົ່ວໄປຂອງຂະບວນການແລະ ຄຳ ສັ່ງຂອງຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ (ລວມທັງການກະທົບລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ).

ຂະບວນການຊອບແວແມ່ນຕົວຢ່າງສະເພາະຂອງວິທີການທີ່ທີມງານຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງເຮັດວຽກ.