تفاوت بین شناخت و تحقق چیست؟


پاسخ 1:

شناخت معمولاً بصری است ، در بیشتر موارد.

تحقق معمولاً ایده یا چیزی است که به معنای واقعی کلمه نمی توانید ببینید.

اگرچه در بیشتر موارد آنها مترادف هستند. آنها اغلب می توانند قابل تعویض باشند.پاسخ 2:

من احتمالاً صلاحیت پاسخگویی به این درجه را ندارم که به آن نیاز دارید ، اما به رسمیت شناختن یادآوری و آشنا بودن آرامش در ارائه چیزی استپاسخ 3:

تحقق اولین بار تشخیص است اولین بار نیستپاسخ 4:

تحقق بخشیدن - درک یا درک کامل ؛ برای درک کامل

شناخت - تصدیق یا آگاهی