تفاوت کشتی و استراحت چیست؟


پاسخ 1:

استراحت همان کاری است که هنگام خستگی انجام می دهید ، مثلاً روی تخت ، صندلی راحتی و غیره. مثال: "بالاخره زیر پتو پیچ خوردم و کمی استراحت کردم."

رست یعنی کشیدن یا چرخاندن با زور. مثال: "افسر پلیس اسلحه را از دست سارق خارج کرد."

امیدوارم که کمک کند! :)پاسخ 2:

رست از نظر ذهنی ضعیف است

استراحت از نظر جسمی ضعیف استپاسخ 3:

می توانید این واژه ها را با یک فرهنگ لغت جستجو کنید.