چه تفاوتی بین کت های شکار و کت های نمایشی وجود دارد؟


پاسخ 1:

یک "کت شکار" واقعی مانند کت مشکی ملتون از پشم سنگین است و برای شکار روباه در روزهای خام زمستان منظور شده است. مال من دارای سه دکمه جلو و یک دریچه منفرد در دامن برای جای دادن زوزه من است ، اما کت های مردانه و کت های "صورتی" (قرمز) به طور معمول دارای 5. برای همه اهداف عملی ، هیچ تفاوتی بین "شکارچی" وجود ندارد و ژاکت ها و کت های "جامپر" که کسی را در مغازه های فروشگاه یا کاتالوگ می بیند: همه آنها به طور معمول دارای سه دکمه در جلو ، دو دریچه در دامن هستند و از مخلوط های پشم یا پشم سبک ساخته شده اند (به طوری که یکی از آنها نمی میرد خستگی گرما در هنگام نمایش های گرم تابستان!) آنها کت های نمایشی را در مخلوط های پلی استر می سازند. من از آنها بدم می آید چون نفس نمی کشند و همیشه تا پایان فصل نمایش ارزان و فرسوده به نظر می رسند.