تفاوت بین جهانی شدن و گرم شدن کره زمین چیست؟


پاسخ 1:

نکته ای در اینجا وجود دارد: گرم شدن کره زمین مربوط به افزایش دما در سراسر جهان است.

جهانی شدن به این واقعیت مربوط می شود که تولید به مناطقی از جهان منتقل شده است که مردم با مزایای بسیار کمتری ، بدون مزایا و مصونیت از بهره برداری ، کار می کنند.

یکی در مورد آب و هوا و جو است. مورد دیگر در مورد تجارت بین الملل است. اگر تفاوتی بین این دو مفهوم مشاهده نکنید ، برای سخنرانی در روز پنجشنبه آماده نخواهید بود.پاسخ 2:

خوب اگر بخواهید جهانی سازی را جستجو کنید متوجه می شوید که جهانی سازی فرآیند تغییر یک رویداد محلی یا منطقه ای به یک رویداد جهانی است. هیچ ارتباطی با گرم شدن کره زمین ندارد. آنچه در گرم شدن کره زمین تأثیر دارد هوای گرم افرادی است که هنگام صحبت اجازه می دهند از دهان آنها خارج شود.