اندازه شلوار جین 34x32 چیست؟ چگونه می توان این را به اندازه های دیگر ترجمه کرد؟


پاسخ 1:

طول X شلوار جین است.

شماره اول ، 34 ، اندازه دور کمر در اینچ و شماره دوم 32 طول پا ، همچنین در اینچ است.

برای اندازه های دیگر ، فکر می کنم این تصویر خلاصه درست باشد (فکر می کنم این مربوط به اروپا باشد).

تصویر:

avkanî