تفاوت بالقوه بین فلزات؟


پاسخ 1:

1) هرچه فلز واکنش پذیر ، ماده واکنش پذیر کمتر را از نمک خود جابجا کند. بنابراین ، فلز X واکنش پذیرترین فلز است و پس از آن Z و Y قرار دارد. بنابراین وقتی Y در محلول X2 + قرار می گیرد ، نمی تواند X را از نمك خود جابجا كند بنابراین محلول به عنوان رنگ X2 + باقی می ماند

2) Z واکنش بیشتری نسبت به X دارد ، بنابراین واکنش شدیدتری با اسید نشان می دهد و البته در محلول HCl حل می شود. :)