آیا تفاوت زیادی بین 720p و 1080p وجود دارد؟


پاسخ 1:

تفاوت فقط در صفحه های بزرگتر مهم می شود. در فاصله 32 اینچ و پایین ، چشم انسان واقعاً نمی تواند تفاوتی بین این دو ببیند. 720p برای استفاده پیشنهادی شما خوب است.پاسخ 2:

تفاوت در تعداد پیکسل های صفحه است. اندازه تلویزیون همان اندازه است اما پیکسل های بیشتری روی آن قرار می گیرند و باعث می شوند تصویر بسیار واضح تر شود. بنابراین ، بله 1080p بسیار بهتر است.پاسخ 3:

در 32 اینچ احتمالاً تفاوتی نخواهید دید.پاسخ 4:

خیلی زیاد نیست ... اما کیفیت 1080p از کیفیت SUPER HD برخوردار است.پاسخ 5:

بله 360 دقیق باشه..اما به طور جدی خیلی بزرگ نیست اما 1080 واقعا خوبهپاسخ 6:

آره ، 360p