در تکثیر DNA ، تفاوت بین آغازگر و Ori C (مبدا تکثیر) چیست؟


پاسخ 1:

Ori C جایی است که همانند سازی آغاز می شود. ماهیت آن DNA است. آغازگر ماهیت RNA دارد و در بخش کوچکی در Ori C مکمل است.پاسخ 2:

مبدأ همانند سازی مکانی است که یک توالی شناسایی در آن ساکن است و به سلول می گوید که شروع به تکثیر می کند. چنگال شیاری است که هنگام باز شدن هلیکاز از DNA و شکستن پیوندهای H هنگام حرکت در جهت 5-3 همراه با DNA پلیمراز ایجاد می شود. بنابراین وقتی Helicase باز می شود و چنگال ایجاد می کند ، پلیمراز dNTP را به آغازگر اضافه می کند و رشته پیشرو را گسترش می دهد