آیا تفاوت بین اراده و اراده را تأیید می کنید؟


پاسخ 1:

من می توانم آن را تصدیق کنم ، اما آیا من چنین خواهم کرد؟پاسخ 2:

من بلافاصله متوجه این تفاوت می شوم اما هرگز کسی را صدا نمی کنم که این دو کلمه را اشتباه گرفته باشد. به هر حال هیچ کس یک پرت را دوست ندارد.پاسخ 3:

آره. اگر کسی س asksال کند آیا شما این کار را انجام می دهید و شما نه می گویید. تقریباً پیچید اگر نمی دانید چگونه و بدون پرسیدن چگونگی انجام این کار ، بله می گویید. شما پیچ خورده اید اگر کسی بپرسد که آیا می توانید این کار را انجام دهید و شما نه بگویید اما من حاضر هستم یاد بگیرم؟ شما یک پا به در دارید ...پاسخ 4:

آیا نیازی به اینقدر خودآگاه است؟ اگر واقعاً چنین رفتاری داشته باشید باید نسبتاً متنفر شوید